#Nr Rank Character Guild Server Total HKs Honor Rank Change Seen
16 Xiaosmough Renaissance Anathema 67141 161669 +3.5% 2 days ago
17 Tottiasroma Nostalgia Anathema 67096 276358 +81.2% 2 days ago
18 Talandar Friends Anathema 64642 1000470 +97.6% 2 months ago
19 Futures Echo Anathema 61892 458250 +89.4% 8 days ago
20 Reynold Elysium soul Anathema 59669 758390 +5.1% 3 months ago
21 Saigon DEMISE Elysium 59103 4529 +56.1% 1 day ago
22 Tendresse Ritual Anathema 55275 1257360 +77.3% 5 days ago
23 Blackpeach Dear Friends Anathema 53845 602806 +93.7% 2 months ago
24 Bassethound Make Azeroth Great Again Anathema 53108 650039 +20.8% 6 days ago
25 Gilnash GRIZZLY Elysium 52242 176489 +70.6% 8 days ago
26 Nharz Praise Elysium 51081 102359 +60.8% 1 day ago
27 Rhuarc DEMISE Elysium 49831 1199761 +38.8% 3 days ago
28 Storslamm DEMISE Elysium 49299 1000796 +0.8% 3 days ago
29 Shorkoes Friends Kronos 48259 72019 +52.5% 2 months ago
30 Ainy Praise Elysium 47600 45607 +56.5% 1 day ago