#Nr Rank Character Guild Server Total HKs Honor Rank Change Seen
1 Bladin Outplayed Anathema 79376 750673 +1.6% 21 days ago
2 Xiaosmough Renaissance Anathema 63946 800110 +14.1% 4 days ago
3 Poliamx ONSLAUGHT Kronos 53948 291361 +6.3% 16 days ago
4 Divenire Immortals Kronos II 42491 586218 +15.3% 14 days ago
5 Nhtz Miracle Anathema 75535 1000460 +93.3% 23 days ago
6 Sodance Pact of shadow Anathema 75116 899984 +26.7% 1 month ago
7 Deathwalkerz Ripped Anathema 71809 750616 +31.4% 6 days ago
8 Exilies Conspiracy Anathema 69087 600069 +83.9% 6 days ago
9 Bingo Death Angel Anathema 68756 549959 +98.4% 2 months ago
10 Talandar Friends Anathema 64642 1000470 +97.6% 1 month ago
11 Lkbiubiubiu Emerald Sword Anathema 60371 83111 +54.5% 1 month ago
12 Reynold Elysium soul Anathema 59669 758390 +5.1% 2 months ago
13 Futures The Chosen Anathema 59278 800104 +87.5% 2 days ago
14 Blackpeach Dear Friends Anathema 53845 602806 +93.7% 1 month ago
15 Shorkoes Friends Kronos 48259 72019 +52.5% 30 days ago